Sambåndet

Mandag 14. juni 2021
RSS
Foto: Vilhelm Viksøy

NLA fastholder ekteskapssyn

NLAs verdidokument holder fortsatt fram ekteskapet mellom mann og kvinne.

Skrevet av Petter Olsen den 2. april 2020.

Kl. 10.20, oppdatert kl. 11.10: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i, forstått som bærende norm i samlivsetikken.» Slik heter det i det reviderte verdidokumentet til misjonseide NLA Høgskolen.

I det tidligere verdidokumentet, fra 2008, var formuleringen slik: «Ekteskapet er rammen for det seksuelle samliv mellom mann og kvinne. Guds ord viser oss at det livslange ekteskap er den ordning som Gud har innstiftet. Seksuelt samliv utenom det monogame ekteskap mellom kvinne og mann er i strid med Bibelens ord.»

Det nye verdidokumentet ble vedtatt på ekstraordinært styremøte 31. mars.

Godt mottatt

STÅR FOR: — Det nye dokumentet gir et godt bilde av hva vi ønsker å stå for som høgskole, sier rektor Egil Morland.

– Vi har hentet fram spor fra vedtektene og myntet dem ut videre. Dokumentet ble godt mottatt på et stort møte med avdelingslederne i går, sier rektor Egil Morland til sambåndet.no.

Verdidokumentet har vært diskutert i flere styremøter. Det har også vært debattert i mediene i forbindelse med at NLA Høgskolen i fjor høst leide ut lokaler til et seminar som kritikerne hevdet handlet om konverteringsterapi.

— Det nye dokumentet gir et godt bilde av hva vi ønsker å stå for som høgskole. Vi har over tid sett et behov for revisjon av vårt verdidokument, og vi ønsket derfor å presentere vår egenart på en tydelig måte, uttaler rektor Egil Morland i en pressemelding fra NLA Høgskolen torsdag formiddag.

Vedtekter

Dokumentet har fått navnet «Grunnlag og formål – en utdypning av NLA Høgskolens vedtekter».

— Det nye dokumentet er kortfattet og presist, både når det gjelder innhold og språk, mener rektor.

Dokumentet løfter ifølge pressemeldingen frem det enkelte menneske sin uendelige verdi og oppfordrer til engasjement for svake. Viktigheten av høy bevissthet om yrkes- og forskningsetikk trekkes frem, og det å være gode forbilder i møte med andre. Dokumentet omtaler den enkeltes forvalteransvar som et nøkkelbegrep, noe som gir føringer på alle livsområder, som f.eks. i samtidens klimautfordringer. I lys av forvalteransvaret er ekteskapet, familiens situasjon og barn og unges oppvekstkår også et samfunnsanliggende. NLA vil holde frem foreldrenes ansvar for, og rett og plikt til, å oppdra sine barn og gi dem omsorg. Dokumentet løfter frem forpliktelse, trofasthet, respekt, tilgivelse og tillit som sentrale verdier i alle menneskelige relasjoner.

Ansatte ved høgskolen forventes å stille seg lojale til innholdet i dokumentet.

— Vi ville ha et dokument som viser hva vi står for. Det opplever vi at «Grunnlag og formål» gjør, avslutter Egil Morland i pressemeldingen.

Det tidligere verdidokumentet til høgskolen ble vedtatt i 2008 og bærer preg av at det har gått gjennom ulike revisjoner. Det har derfor vært behov for en helhetlig revisjon, både av språklige og aktuelle grunner, heter det i pressemeldingen.

Basis

I det tidligere dokumentet sto det slik: «Vår evangelisk-lutherske bekjennelse forutsetter at Skriften er gitt oss av Gud. Den formidler Guds åpenbarte ord til mennesker til alle tider, og har autoritet der den klart binder vår samvittig­het som normerende norm i spørsmål som gjelder tro og liv. Derfor ønsker vi at de ansatte i undervisning og i omgang med studentene, i holdning og omtale, viser respekt for dette.»

I den nye teksten er formuleringene noe annerledes. Under overskriften «Basis» står det først slik: «Kristen tro bekjenner at Bibelen er gitt oss av Gud og formidler Guds åpenbarte ord til mennesker til alle tider. I den evangelisk-lutherske tradisjonen NLA Høgskolen står i, regnes Bibelen som bindende norm for kristen tro, lære og liv.»

Under overskriften «Formål» kommer så dette – avsluttende – avsnittet: «Ansatte ved NLA Høgskolen vil på dette grunnlaget arbeide i et fellesskap hvor de i konstruktivt samvirke realiserer høgskolens formål, i lojalitet mot høgskolens grunnlag.»  

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Synodemøtet i Frikyrkja har gitt synodestyret i oppdrag å få på plass igjen eit papirmagasin med uavhengig redaktør.

– I dag har vi heist flagget, sier prosjektleder Odd Inge Austevoll.

ImF Midthordland gav kost og losji på leirstaden sin til nokre av dei som måtte evakuera på grunn av storbrannen på Sotra.

ImF har sett ned ei ad hoc-gruppe som skal sjå på korleis ImF sentralt og kretsane eventuelt kan bidra med innhald til TV12 Bedehuskanalen.

ImF og kretsene vil nå sende ut ansatte og ulønnede medarbeidere som normalt og ber også forsamlings- og foreningsstyrer om å forberede åpningsfester til høsten.

Copyright © Sambåndet 2021