Sambåndet

Torsdag 21. januar 2021
RSS

Nettmøte – Kvinners tjeneste i ImF

Når: tirsdag 3. mars 2015

Hvem: adm.leder Anja U. Heggen og gen.sekr Erik Furnes

  Spørsmålsrunden er nå avsluttet.

 • Tjenestedeling i menighet/forsamlimg
  Sendt inn av Linda Klippen, 1. March 2015 kl. 22:03
  Jeg har nå lest dokumentet som IMF har utarbeidet, og jeg syns det er rart at IMF fremdeles har dette synet som setter slike begrensninger for kvinnens tjeneste i den kristne forsamlingen. Bibelens viktigste mål og menighetens viktigste mål er at mennesker blir frelst og bevart i troen på Jesus. Om det da er en kvinne eller mann som har det øverste lære- og tilsynsansvaret i en menighet, bør være underordnet. Bibelen setter ikke slike tydelige begrensninger, og da bør heller ikke vi gjøre det. Vi bør heller utfylle hverandre som kvinne og mann og på den måten berike menigheten, det gjelder også i alle styrer og råd som har det øverste lederansvaret for menigheten. IMF er ellers noe inkonsekvente når det gjelder kvinners tjeneste i menigheten. Kvinner kan bli konstituert i stillinger for en kortere eller lengre periode hvis det ikke er mannlige søkere til stillingen. Syns dere det er riktig at kvinner blir brukt på denne måten? Hva med alle kvinnelige misjonærer som har det øverste lederansvaret for ulike menigheter? Hvis dere i IMF mener at mannen er kvinnens overhode, da lurer jeg på hva det innebærer i praksis? Gud har skapt kvinnen og mannen i sitt bilde som to likeverdige partnere som skal elske og ære hverandre. Jeg tror at alle ekteskap fungerer best hvis det er en flat struktur hvor både kvinne og mann gjensidig elsker hverandre, gjensidig underordner seg hverandre, gjensidig viser respekt for hverandre, tilgir hverandre, oppmuntrer hverandre og veileder hverandre. Håper at IMF vil endre synet sitt på kvinnens tjeneste i den kristne forsamlingen og at kvinner kan bli brukt på lik linje med mannen. Det synet har de aller fleste konservative kristne i dag og det tror jeg er det riktige både ut fra Bibelen og ut fra hva som er det beste for forsamlingen/menigheten.
  Oi, her var det mye, og litt utfordrende å skille ut spørsmål fra synspunkt men takk skal du ha Linda. Enig med deg i at forsamlingens viktigste mål er at mennesker blir frelst og bevart, og også enig i at dette spørsmålet er underordnet. Om det ikke var underordnet, ville et annet syn måtte stemples som vranglære. Men vi gjør en urett om vi ikke tar på alvor at Bibelen faktisk også sier noe om dette temaet, og at Guds ordninger er gitt til velsignelse for oss. Må bare ta til etterretning at du stempler det som inkonsekvens når vi søker praktiske løsninger i utfordrende rekrutteringsprosesser. Overhode er ikke nevnt i dokumentet – ber deg lese side 3 om igjen. Enig i at ekteskap fungerer best når begge tar ansvar – det det vårt poeng i dokumentet. Slik jeg forstår dette, har mannen et særlig ansvar når det ikke gjør det.
 • hodeplagg og tjeneste
  Sendt inn av Geir, 3. March 2015 kl. 13:03
  I 1. kor 11 skriver bl.a Paulus: \"en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode.\" Påbudet til kvinner med å dekke til hodet, er ikke begrunnet kulturelt, men det begrunnes i det som noen ganger kalles \"hodefunksjonen\". (manen er kvinnens hode, kristus mannens) Hvorfor leses da dette verset kulturelt av ImF i dag når det i andre spørsmål ikke vil gjøre det begrunnet i den samme \"hodeargumentasjon\"?
  Dette har vi prøvd å svare på i dokumentet, nemlig i avsnittet «Hva er tidsbestemt?» side 15. Dokumentet finner du link til på denne siden : http://imf.no/ressurser/oppdatert-dokumentasjon/
 • Kvinner i IMF
  Sendt inn av Medlem Sandners, 3. March 2015 kl. 15:03
  Hei Takk for at mulighet for å stille spørsmål åpner seg, og antar også at IMF da er lydhør for «grasrotas» innspill og undring i dette spørsmålet. Jeg er ikke enig i generalsekretæren om at de interne spenningene i dette synet ikke er store, under overflaten er det en gryende uro og voksende uenighet i det offisielle syn til IMF. Først vil jeg si at jeg undres over IMF’s kvinnesyn og den forskjellsbehandling det legges opp til mellom kjønnene. Argumentasjon synes også svært søkt og jeg synes ikke IMF klarer å begrunne hvorfor disse versene om mannen som overhode tolkes bokstavelig, mens andre vers som også omhandler kvinners rolle ikke vektlegges på samme måte. Argumentasjon og fine veiledere er en sak, men IMF’s syn skal også praktiseres, og det er da utfordringene kommer: Ei jente på 16år blir fortalt av sine unge ledere i ungdomsgruppa hva som er det «rette» bibelsyn: «det er flott at du vil studere bibelen, gjerne bli teolog, men du kan ikke jobbe som prest eller velge blant alle lederstillinger i en menighet. Disse stillingene er nemlig forbeholdt menn, selv om de ikke alltid er like godt kvalifisert som deg» Hva vil generalsekretær og administrasjonsleder si til denne jenta som er svært skuffet over at hun ikke har de samme muligheter som hennes jevngamle kamerater? Den samme jenta hører også at når hun blir voksen, gifter seg med en mann og stifter familie, da har IMF også en tolkning ut fra bibelen om hvordan det skal være i familien. Hun hører at i familien der skal mannen være overhode, der skal han ha det overordna ansvar. Kanskje brukes det fine ord om hva slags ansvar det gjelder og det forklares at det skal gjøres i kjærlighet, og at det er en god ordning. Men jenta tenker igjen: «ja, heller ikke i familien har jeg samme muligheter, også her vil IMF sette noen begrensninger for meg». Det verste er kanskje guttene som hører at de skal være «overhoder». Hva gjør det med en umoden 16 års gammel gutt å høre at han en gang skal bli «overhode» over sine jevngamle venninner? I dette ligger det mye følelser. Jenta er ung og full av pågangsmot og kan ikke forstå at det finnes fornuftige argumenter for at hun ikke skal få de samme muligheter. Hva vil IMF si til denne jenta som er på vei til å bli voksen og har en overbevisning om at det ikke er noen «avgrensninger/begrensninger» for kvinner. Finnes det en plass for henne i IMF? Finnes det en aksept for at hun ser annerledes på denne saken?
  Dagens lengste fra Sandnes! Takk for innlegg. Jeg har ikke sagt at det ikke er spenninger i ImF, jeg har uttalt meg om de lederne i ImF som har uttalt seg. Vet godt at det er spenninger lokalt. Bokstavelig eller tidsbestemt: Vi har altså vansker med å forstå dette som situasjonsbestemte forhold, eller en spesifikk kulturell sammenheng, blant annet fordi det vises til skapelsen, til situasjonen i «alle de helliges menigheter» og til «Herrens bud». Jente på 16 år: Jeg tenker det er fair at hun og alle andre får undervisning om begge syn, så får hun og alle andre ta konsekvens av det. Det er naturlig at det er ulike meninger i en menighet, og og jeg mener det plass til alle i ImF, men en kan ikke praktisere to syn. Overhode: Aldri brukt ordet, og har du virkelig lest det vi sier om dette, f.eks. på side 3? «Bibelen taler om å underordne oss under hverandre som under Kristus, men den taler ikke om overordning» (side 5). 
 • Fortetting av nattverd
  Sendt inn av Oddbjørg Skofteland, 3. March 2015 kl. 19:03
  Eg berre lurer på om det er noko hinder for at kvinner kan foreta nattverd i til dømes ei kvinneforening, eller må me få inn ein man til dette
   
  Det er inga hindring for ei kvinne å forrette nattverd i alle samanhengar. Dette kan ein lese om på side 9 i dokumentet vårt: «Veiledning fra ImF om kvinners tjeneste.
 • Samarbeid
  Sendt inn av Håvard, 3. March 2015 kl. 19:03
  Hvor langt mener dere IMF-grupper kan gå i å samarbeide med kvinnelige prester/pastorer uten at det kan oppfattes som aksept av et annet syn/dobbeltkommunikasjon?
  Dette er et utfordrende punkt, og det er en pågående debatt i ImF om det spørsmålet, men inntil videre gjelder det som står på side 11 i dokumentet. Det uttrykkes en visst skjønn ut fra hvilken funksjon den kvinnelige prest/pastor står i, men tar også på alvor den definisjon som kirken legger på stillingene.
 • Kvinner på talerstolen
  Sendt inn av Kjetil, 3. March 2015 kl. 19:03
  Noen mener (fortsatt) at kvinner aldri skal forkynne på møte. Hva tenker dere om dette?
   
  Vi ser at noen bruker argumentet som at kvinner ikke skal forkynne fordi de dermed er lærer for forsamlingen. Det allmenne prestedømme er et bærende prinsipp for ImF, og det gjør at vi skal alle bruke våre nådegaver, anlegg og nådegaver til å tjene den kristne forsamling. Vår historie viser at vi mener at en kvinne skal ha stor frimodighet til å forkynne, også fra talerstolen. Det gjør at vi også satser stort på å kalle og utruste nye, unge kvinner til denne tjenesten. 
 • Avgrense ikke begrense
  Sendt inn av ina, 3. March 2015 kl. 20:03
  Hvordan kommunisere dette til nye? Hvordan tenker man at mennesker \"utenfra\" skal kunne skjønne dette, og hvordan skal man kunne forstå seg som likeverdig, er jo reell fare for menns posisjonering her... Og hvordan forsikrer man seg om at man ikke begrenser såpass at mennesker og regler blir viktigere enn Gud?
  Heia! Jeg tenker at folk "utenfra" også leser sin Bibel, og hvorfor skal vi fortelle dem at det ikke finnes noe som helst ulikhet mellom menn og kvinners tjeneste når de så kan lese tekster som sier noe om det? Det er helt ok å si at det er ulike syn på dette i den kristne forsamling, men jeg tenker at vi gjør folk urett om vi setter en strek over bibeltekster.
 • Tjenestedeling
  Sendt inn av Andreas, 3. March 2015 kl. 20:03
  Først - takk for et godt initiativ. Har dere reflektert over hvor sentralt dette spørsmålet i realiteten er? Kan det være at dette står i veien for at flere mennesker møter Jesus? Står det perifere i veien for det sentrale?
   
  Takk for innspill! Vi har reflektert over hvor viktig dette spørsmålet egentlig er, og har derfor også et eget avsnitt om det i dokumentet vårt (side 11). Dette er utfordrende. I alle spørsmål tenker vi at gjør mennesker urett dersom vi ikke forkynner at det er ulikt syn på det / at Bibelen sier noe om det, og at vårt syn også må kunne sies uten at det skal ta fokus på det sentrale. Fokuset skal alltid være å forkynne evangeliet, men en skal også si noe om andre ting som Bibelen løfter fram. Så er vi forskjellige og for noen vil fokuset på bl.annet tjenestedeling nok være mer krevende enn for andre, og kan i sin ytterste konsekvens gjøre at en ikke ønsker å bli med i den kristne forsamling. Til syvende og sist er det hver enkelt av oss sitt ansvar på hvor fokuset skal være i sitt eget liv og ta valg utifra det. 
 • Tjenestedeling
  Sendt inn av Elinor, 3. March 2015 kl. 20:03
  Hvilke andre kristne organisasjoner i Norge deler samme syn som Indremisjonsforbundet?
  Det var ikkje så lett å svare sånn her og no, men kan jo nemne Norsk Luthersk Misjonssamband, Den Indre Sjømannsmisjon, Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn, og nokre andre. I nokre org/kyrkjesamfunn er det respekt for begge syn (Normisjon, Frikyrkja), og det er lokale forsamlingar som vil praktisere same syn som oss, men prinsipielt har ein opna alle stillinger for begge kjønn.
 • Tjenestedeling
  Sendt inn av Geir Inge, 3. March 2015 kl. 20:03
  Alle bud, lover og leveregler som Bibelen inneholder, har en god og fornuftig hensikt. Vi skjønner alle hvorfor dette er slik og hvorfor budene er gitt. Men hvorfor skal kvinner begrenses til å stå i alle funksjoner i menigheten, hvor er den gode og forståelige hensikt i det?
  Veldig godt spørsmål (selv om jeg tror du mener "hvorfor skal kvinner begrenses til IKKE å stp i alle funksjoner i menigheten). Dette er utfordrende å forstå, og det skriver vi litt om øverst på side 3.Klipper inn noe derfra:

  Vi innrømmer gjerne at denne framstilling av relasjonen mellom mann og kvinne kan være utfordrende både å forstå og akseptere.  Det har ikke minst sin bakgrunn i den tenkningen som er dominerende i vårt samfunn, og som vi alle påvirkes av. Så hvorfor finner vi denne framstillingen i Bibelen?
   Vi tror noe av svaret er at Gud vil at vi skulle ha en erfaring av relasjonen på det horisontale plan, for å vite noe om relasjonen på det vertikale plan. Flere steder i Bibelen er Gud presentert som «han» og Israel og menigheten som «henne». Det tegnes et bilde av relasjonen brudgom/brud eller ektemann/hustru for å skildre Guds relasjon til mennesket (f.eks. profeten Hosea og Esekiel 16). Og i Efeserbrevet 5:25 skriver Paulus: «Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den».
  Gud forklarer oss ofte himmelske sannheter ut fra jordiske bilder og lignelser. Når Bibelen understreker ulikheten mellom mann og kvinne, tror vi dette er gitt for å forstå en dypere relasjon til Gud.
 • ledere
  Sendt inn av ukjent, 3. March 2015 kl. 21:03
  Kan en kvinne bli generalsekretær i ImF dersom hun ikke sitter i hyrderådet?
  I dokumentet har vi skrevet dette: "Vi vil ikke presse synet på tjenestedeling i disse stillingene på en slik måte at det hele blir kunstig og uhensiktsmessig. Konkret vil vi gi signal om at administrasjonslederen i ImF er assisterende generalsekretær(...). Dette betyr ikke at disse (uavhengig av kjønn) trer inn i alle funksjoner (f.eks. hyrderåd), men ivaretar den daglige ledelsen av virksomheten i daglig leders fravær." På permanent basis vil det derimot bli utfordrende å praktisere organisasjonens syn uten at generalsekretærens rolle blir endret.
 • Nådegaver
  Sendt inn av Geir Inge, 3. March 2015 kl. 21:03
  Skal IMF velge å la kjønn gå foran nådegave? Dersom kvinner har nådegaven til å være hyrde, skal hun da nektes på grunn av kjønn?
  Takk for stort engasjement fra din side, Geir 🙂 Svarer med å sitere fra side 7: "Vi vil tone ned debatten om det er spesifikke nådegaver som bare menn blir utrustet med (for eksempel hyrdegaven). I stedet bør fokus være at NT omtaler en funksjon/rolle som gis av den kristne forsamling på tvers av ulike nådegaver". Håper det svarer på spørsmålet ditt.


 • Kvinnelige prester
  Sendt inn av Medlem, 3. March 2015 kl. 21:03
  Det kan av og til synes som Imf ikke er helt konsekvente i sin praktisering av sitt kvinnesyn. I mange situasjoner så vil ikke Imf samarbeide med fora hvor ordinerte kvinnelige prester deltar. Mens de samarbeider med kvinnelige pastorer (familie pastor) i egen organisasjon. Er ikke dette ukonsekvent, og er det ikke unødvendig å nekte å samarbeide med en kvinnelig prest?
   
  Takk for innspill! Vi ser at titler kan virke forvirrende mtp samarbeid med kvinnelig pastor i våres egen sammenheng, men ikke med kvinnelige prester. Samarbeidet med kvinnelige prester har vi svart på tidligere i denne debatten så dette trenger en ikke å gjenta (fint om du leser dette), men det er viktig å ha dette som bakteppe også i dette svaret. Vi ser at bruken av tittel pastor betyr ofte noe annet idag enn det gjorde tidligere, og at en også her har en hovedpastor over seg hvor det overordnede ansvaret ligger. I utgangspunktet er det derfor ikke problematisk å samarbeide med en kvinnelig pastor i våres sammenhenger. 
 • Tjenestedeling
  Sendt inn av Elinor, 3. March 2015 kl. 21:03
  Det er kun et fåtall organisasjoner som deler deres syn. De fleste organisasjoner som også regnes som konservative er kommet til en annen konklusjon, f.eks Det Norske Misjonsselskap, Frelsesarmeen og Normisjon. Hva gjør dere så sikre på at dere har rett?
  Jeg kjenner ingen som er sikre på at de har rett, men det finnes sikkert de som er det. Innen de organisasjonene du nevner, finnes det mange som har det samme syn som det vi kommuniserer i dokumentet. Jeg har også lest dokumenter fra disse organisasjonene der disse spørsmålene drøftes, og ingen skal fortelle meg at noen er sikre på at de har rett. Men det er et gyldent prinsipp fra reformasjonens dager at vi skal følge vår samvittighet, og det må gjelde oss alle.
 • Tjenestedeling
  Sendt inn av , 3. March 2015 kl. 21:03
  Hva skal jeg si til den unge jenten som er oppvokst i IMF og ønsker å bli prest? Mener dere jeg skal råde henne til å la være?
   
  Takk for spørsmål! Vi opplever at i alle spørsmål der en lander på ulikt svar, både i forsamlingene og mellom organisasjoner er det en utfordring å være bombastiske i våre råd. At en lander på ulikt syn forteller jo at det ikke er et klart ja eller nei på dette. Jeg (Anja) er glad for at du bruker ordet «råde» for det er nettopp det vi må gjøre når vi skal veilede. Å fortelle om hva ImF står for, men samtidig gi et råd om at hun må ta et valg utifra det hun tror er Guds vilje med hennes liv. Som tidligere svart er det til syvende og sist vi selv som må være åpen for Guds vilje med våre liv, og ta de valg vi mener er riktig utifra det. 
 • Tjenestedeling
  Sendt inn av Elinor, 3. March 2015 kl. 21:03
  Hvorfor kan kvinnelige misjonærer dekke alle funksjoner i et annet land, men ikke i Norge?
  Hmmmm, det må du nesten spørre organisasjoner om som har arbeid utenfor Norge ....
 • Konsekvent?
  Sendt inn av Geir Inge, 3. March 2015 kl. 21:03
  Imf er i dag ikke konsekvent i forhold til å tolke Bibelen bokstavlig. Hva som er tidsbestemt og hva som ikke er tidsbestemt praktiseres tilfeldig av Imf. Det henvises til greske tradisjoner på side 14 i dokumentet deres om kvinner skal som skal be med tildekket hode. Hvorfor vektlegges tradisjon og tidsbestemte forhold her, men ikke når det gjelder kvinner i hyrdefunksjon?
  Jeg får svare slik jeg svarte tidligere i møtet: Vi har altså vansker med å forstå dette som situasjonsbestemte forhold, eller en spesifikk kulturell sammenheng, blant annet fordi det vises til skapelsen, til situasjonen i «alle de helliges menigheter» og til «Herrens bud».
 • grunnteksten
  Sendt inn av Medlem, 3. March 2015 kl. 21:03
  Når leser veiledningen som IMF har skrevet så ser en at forfatterne legger stor vekt på å forstå sammenhenger og betydninger av ord. Vi leser bibelen på norsk oversatt fra annet språk, hvor lett er det ikke at ord mister noe av sin betydning i oversettelsen? Er forfatterne av veiledningen teologer som har grunnlag for å forstå bibelen sin grunntekst og hvordan forholdene var den gang bibelen ble skrevet?
  Det spørs om du med "teologer" mener de med lang formell teologisk og akademisk utdannelse, eller slike som har studert Bibelen i mange år. Vi mener det ligger teologisk kompetanse bak det arbeidet som er gjort, og i våre dager har vi både ulike bibeloversettelser og studiebibler som er gode verktøy. Noen oversettelser har vi riktignok mer tillit til enn andre, og innsikt i den bibelske samtid har vi tilegnet oss, ja. Uansett: Som alle andre kristne, må du også prøve det vi har skrevet på Guds ord.
 • Kvinnenettverk
  Sendt inn av Gudrun, 3. March 2015 kl. 21:03
  Nettmøte om dette nå, samtidig som IMF tappert prøver å danne et kvinnenettverk?
   
  Takk for spørsmål! Vi ser ingen motsetning med å ha et nettmøte om dette samtidig som vi satser stort på å gi kvinnelige ledere frimodighet til å stå i tjeneste. Samtidig satser vi på rekruttering av nye (og særlig unge) kvinner til også å være frimodig til å gå inn ulike tjenester i ImF, og har særlig vekt på forkynnertjenesten (men en begrenser det ikke til bare det). Dokumentet vårt sier en hel del om det, og legger vekt på det allmenne prestedømme. (Vi kan vel si «ja takk – begge deler»:))
 • Tjenestedeling
  Sendt inn av Geir Inge, 3. March 2015 kl. 21:03
  Med respekt å melde, så synes jeg det brukes argumenter som er vanskelige å forstå for lekfolk. Jeg har en følelse av at Imf har bestemt seg for å tviholde på sitt syn, og utformer argumentene deretter. Imf bør heller stille seg spørmålet; hva gagner menigheten?
  Hei igjen, og nå er vi visst på overtid. Litt overraskende synspunkt du kommer med der, for vi har nettopp bestrebet oss på å lage et dokument som er mest mulig fritt for teologiske faguttrykk, slik at alle skal kunne tilegne seg innholdet. Jaja, det får bli din påstand at vi tviholder på argumenter, men jeg tror du skal være trygg på at vi har som utgangspunkt hva som gagner den kristne menighet og Guds rike som helhet. Takk for i kveld, og Guds velsignelse over den tjenesten du står i 🙂
 • Tjenestedeling
  Sendt inn av Elinor, 3. March 2015 kl. 21:03
  Slik jeg leser skapelsesberetningen finnes det ingen ting i disse tekstene som sier at mannen skal råde over kvinnen. Det er bare to autoritetslinjer i denne skapelsesberegningen. Først: Gud er Herre over alt det skapte. Dernest: Mennesket, dvs mann og kvinne skal sammen råde over jorden.
  Takk for nok et innspill og engasjement! 
   
  Vi nevner ikke i vårt dokument at mannen skal råde over kvinnen, men vi har sitert 1.Mosebok 2, 18 : « Så sa Gud Herren: det er ikke godt for mennesekt å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like» eller «jeg vil lage en hjelper av samme slag» som det står i Bibelen 2011. 
  Vi setter stor pris på spørsmålene, men vi må nok sette strek for denne gang.
 • Nattverd
  Sendt inn av Andreas Evensen, 3. March 2015 kl. 22:03
  Hei! Dette spørsmålet er til ære for Petter Olsen, som ville at jeg skulle bidra med spørsmål:) I dokumentet sies det om nattverden i tilknytning til det særskilte læreansvaret: \"I vår sammenheng har tradisjonelt menn ledet nattverdfeiring, men vi finner ikke noen direkte begrunnelse for dette i NT, og derfor bør dette være åpent for begge kjønn.\" Vet ikke helt hvordan jeg skal formulere meg, men et spørsmål som dukker opp er \"Er det ikke mer å si om saken enn dette?\" Og hva mener en egentlig med Det er så vidt jeg vet en ganske radikal (i den kjipe betydningen av ordet) åpning, sammenlignet med tidligere praksis ikke bare i \"vår sammenheng\", men ellers også. Bekjennelsen sier i en av artiklene noe om en \"tjeneste med ord og sakrament\" og det ser ut til at en tenker at det er de åndelige lederne (skikkede menn) som skal forvalte sakramentene. Har dette vært inne i bildet når en har \"åpnet opp nattverdforvaltningen\"? Og hva mener en egentlig med \"direkte begrunnelse i NT\"? En har jo ikke akkurat ett konkret bibelvers som sier noe om dette, men slik er det jo i en del andre saker også, men da er det helheten som avgjør. (det står f.eks ingenting om at en skal lese innstiftelsesordene i NT, men vi gjør det likevel, av andre gode grunner)
  Hei Andreas. Sent på kvelden nå, men her er en sammenfatning: Jeg tror en del knytter forvaltningen av nattverd til det åndelige lederskapet ut fra at kirketukt gjerne har handlet om å nekte noen nattverd. Jeg ser helt klart at kirketukt fra lederskapet kan føre til at en fraråder mennesker å gå til nattverd, men det er til syvende og sist ens personlige valg om "en vil ete seg til doms" ved å trosse frarådingen. Forvaltning av nattverd handler om å utføre nattverdshandlingen ut fra den ordning som er bestemt av menigheten, mens det åndelige lederskapet skal utøve sin tjeneste ved siden av det.
p-erik-anja

 

Copyright © Sambåndet 2021