Sambåndet

Søndag 23. februar 2020
RSS
Fagdommer Gisle Johnson

Anker dom for drapsforsøk

OPPDATERT 18-åringen som er domfelt for drapsforsøk på en daværende medelev ved misjonseide KVS-Bygland, anker dommen inn for Gulating lagmannsrett.

Skrevet av Petter Olsen den 14. september 2017.

BYGLAND: Knivstikkingen skjedde på et rom på skolens internat. FOTO: ImF Media arkiv

I en enstemmig dom fra Kristiansand tingrett ble 18-åringen 13. september i år dømt til fire og et halvt års ubetinget fengsel for drapsforsøk i form av knivstikking 12. desember i fjor. Sambåndet.no omtalte dommen 14. september (i artikkelen som nå oppdateres med siste utvikling i saken). Hadde den domfelte vært fire måneder eldre da ugjerningen skjedde, kunne han fått nesten dobbelt så lang straff, går det fram av domspremissene.

Domfelte var 17 år og åtte måneder gammel da han 12. desember i fjor stakk en jevnaldrende jente med kniv på hennes rom på skoleinternatet. De var begge elever ved den misjonseide skolen da ugjerningen skjedde.

18-åringen er av Kristiansand tingrett også dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til den nå 18 år gamle kvinnen.

Som man kan lese mer detaljert om nedenfor, la aktor i saken, statsadvokat Beate Rullestad-Jansen ned påstand om forvaring i fire år og seks måneder. Dette ville vært en strengere straff enn fengselsstraff av samme lengde, fordi en forvaringsdom kan forlenges. Dette fikk påtalemyndigheten ikke medhold i. Rullestad-Jansen opplyser til sambåndet.no at Statsadvokatene i Agder likevel ikke har anket dommen.

Anken

Det har derimot den 18-årige domfelte gjort, via sin forsvarer, advokat Knut Henning Larsen. Anken gjelder lovanvendelsen, altså måten retten har anvendt aktuelle lover på. Nærmere bestemt ønsker forsvareren at lagmannsretten skal vurdere om det foreligger det som på fagspråket kalles frivillig tilbaketreden fra forsøk (se mer om dette helt nederst). Forsvareren la i tingretten vekt på det 18-åringen forklarte i det andre avhøret – den han endret forklaringen sin – om at han klarte å stoppe «neste stikk» ved at han «klarte å vinne over seg selv og de vonde kreftene i ham». Deretter oppsøkte han internatlederen og – som retten beskriver det – «påkalte medisinsk hjelp ved å uttrykke behov for ambulanse». 

– Tenkte du på hvor alvorlige knivstikkene var, spurte forsvareren i retten.

– Jeg visste ikke hvor alvorlig det var, det så ikke ut til at hun kunne dø, svarte 18-åringen. 

Forsvareren fikk ikke medhold i fra tingretten i denne anførselen: «På det tidspunkt tiltalte avsluttet handlingen, hadde han allerede på det tidspunkt utført handlinger som potensielt var egnet til å gi drapsfølge, og lovbruddet var fullbyrdet. Følgen av knivstikkingen fra tiltalte var skader som måtte undergis nødvendig adekvat behandling, men skaden var allerede fullbyrdet, og det var ingen livstruende skade som kunne avverges», heter det i dommen.

– På dette grunnlaget ligger det an til skriftlig ankebehandling i lagmannsretten. Begge parter har samtykket til det, opplyser statsadvokat Beate Rullestad-Jansen til sambåndet.no.

Dersom forsvareren skulle få medhold i at lovanvendelsen var feil, kan dommen bli opphevet og saken sendt tilbake til førstegangsbehandling i tingretten.  

Påstand om forvaring

Aktor, statsadvokat Beate Rullestad-Jansen, la i sin prosedyre ned påstand om forvaring i fire år og seks måneder med en minstetid på tre år. Retten har «under tvil» kommet til at vilkårene for forvaring ikke er oppfylt, men er enig med aktor i lengden på straffen. 

Forvaring kan brukes når ordinær fengselsstraff «ikke anses tilstrekkelig for å verne andres liv, helse eller frihet». Det er også vilkår om gjentakelsesfare. Dersom tiltalte er under 18 år på gjerningstidspunktet, slik den tiltalte i denne saken var, må det foreligge «helt ekstraordinære omstendigheter» for å kunne dømme til forvaring.

Planlegging

Retten legger til grunn at tiltalte forut for handlingen både hadde tanker om å drepe og at det var en viss grad av planlegging. Sammenholdt med gjennomføringsevnen finner retten at det er en «nærliggende» fare for gjentakelse av lignende handlinger. Retten finner imidlertid ikke grunnlag for at denne faren er til stede etter at en tidsbestemt fengselsstraff på fire og et halv år er sonet.

Retten viser også til at 18-årigen – etter at ugjerningen ble begått – er diagnostisert med organisk personlighetsforstyrrelse med utgangspunkt i en hjerneskade etter fødselen. Retten mener det er en «sannsynlig årsakssammenheng» mellom diagnosen og de handlingene han er tiltalt for. 18-åringen har, ifølge retten, behov for «et langvarig behandlingsforløp». 

Erstatning

Dersom handlingene i tiltalen hadde vært utført av en voksen, mener retten at en straff av fengsel i sju-åtte år ville vært naturlig. Ettersom tiltalte var mindreårig, finner retten at fire og et halvt år er passende.

Den nå 18 år gamle fornærmede i saken forklarte seg i retten om ettervirkninger i form av søvnproblemer og mareritt, og at hun er blitt mer på vakt og har mistet tillit til mennesker. Det er bakgrunnen for den nevnte oppreisningserstatningen.

PARTENE: Statsadvokat Beate Rullestad-Jansen og advokat Knut Henning Larsen var henholdsvis aktor og forsvarer i saken. Foto: Petter Olsen

«Mannen»

Forsvareren, advokat Knut Henning Larsen, la i retten ned påstand om at tiltalte måtte frifinnes for både straff og erstatning. Bakgrunnen var at forsvareren mente 18-åringen var utilregnelig – psykotisk – i gjerningsøyeblikket. Ingen av de fire rettsoppnevnte sakkyndige mente at så var tilfelle.

Tiltalte forklarte seg under rettssaken om det retten kaller «syns- og hørselshallusinasjoner» i form av «Mannen». Ifølge tiltalte skulle han ta livet av seg selv med kniv foran øynene på medeleven – for å straffe henne – men «Mannen» forårsaket at han i stedet stakk medeleven.

Det var også slik 18-åringen forklarte i det andre politiavhøret som ble tatt av ham. Denne forklaringen står imidlertid i motstrid til det første politiavhøret, tatt samme dag som ugjerningen skjedde, og også det 18-åringen samme dag sa til en av de fire psykiaterne som har undersøkt ham. Her gir han uttrykk for at han mente å drepe medeleven momentant, altså uten at hun skulle lide. Han hadde sett på film dagen før hvordan han skulle gjøre det.

Tilregnelig

De psykiatrisk sakkyndige fant imidlertid ikke holdepunkter for «noen form for psykisk lidelse ut over posttraumatisk lidelse begrunnet i mobbing under oppveksten». Retten konkluderer med at tiltalte var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet. Retten mener også at 18-åringen utviste den nødvendige subjektive skyld. 18-åringens forklaring om at han ble styrt av «Mannen», finner retten at er «konstruert». Retten viser uansett til tiltaltes egen forklaring under rettssaken om at han selv hadde det siste ordet med tanke på «Mannen», og at han dermed tok et bevisst valg i forbindelse med knivstikkingen.

Forsvareren mente også at tiltalte hadde utvist «frivillig tilbaketreden fra forsøk», noe som ville ha vært straffriende, ved at han frivillig avsluttet handlingen og ga beskjed om at det måtte ringes etter ambulanse. Retten avviser dette under henvisning til at han allerede hadde utført et drapsforsøk da han valgte å avstå fra flere knivstikk.

Dommen er enstemmig. 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Voss herad krev omregulering av eigedommen som Egill Danielsen Stiftelse ynskjer å leiga til ny kristen ungdomsskule. Dermed blir det truleg ikkje oppstart før hausten 2021.

Dei nyaste songane frå Hilde Svela har bibelvers som tekst. Dei skal gjøre Bibelen øyrevenleg for store og små, og gjerne for gamle som slit med å hugse og snakke.

Egill Danielsen Stiftelse har fått godkjent søknad om å starte kristen ungdomsskole på Voss.

– Halvparten skal komme gjennom økning i Fast Givertjeneste (FGS) og resten gjennom ulike «stunt» i løpet av året, sier Kenneth Foss, arrangements og markedsansvarlig i ImF.

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

Copyright © Sambåndet 2020