Sambåndet

Torsdag 22. oktober 2020
RSS
KUNNSKAP: – Det er kunnskap og åpenhet som gjelder. Vi må aldri treffe beslutninger basert på fordommer eller inntrykk, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm om de vanskelige sakene om religionsfrihet og likestilling. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

– Likestilling begrenser religionsfriheten

SERIE: Religionsutøvelsen begrenses blant annet av hensynet til likestilling, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.

Skrevet av Ingunn Marie Ruud, KPK den 1. august 2017.

RELIGIONSFRIHET: Av alle sakene Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) jobber med, er det få som skaper større engasjement og mer debatt enn der hensynet til religionsfrihet og hensynet til likestilling står opp mot hverandre.

– Religion- og livssynsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn. Religionsutøvelsen begrenses imidlertid blant annet av hensynet til likestilling, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm og legger til at likestilling og ikke-diskriminering også er en sentral menneskerettighet.

Nå har LDO publisert en rapport som går gjennom alle enkeltsakene ombudet har hatt på dette feltet de siste ti årene, i tillegg til saker fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN), EU-domstolene og menneskerettighetsdomstolen.

– Vi har laget en fullstendig fagoppsummering. Her finner man en oversikt over sakene og en oversikt over de avveiningene som er gjort i sakene. Det er et veldig nyttig dokument for å kunne orientere seg på dette området rettslig, sier Bjurstrøm.

Rapporten er tilgjengelig på LDOs nettsider.

Balansere rettigheter

Som ombudet med lovansvar på dette området synes Bjurstrøm religionsfrihet og likestilling er et tema som er veldig viktig nå med mange aktuelle spørsmål.

– Det siste året har det vært flere saker der de to rettighetene blir stilt opp mot hverandre både i rettsapparatet og i den offentlige debatten, sier Bjurstrøm.

Hun nevner blant annet Blidensol-saken der et sykehjem ville forby ansatte å bruke hijab, og den pågående debatten om bruk av niqab i undervisning og arbeidsliv.

– Ombudets mandat er å balansere rettigheter som anses som likeverdige i rettslig forstand, med religionsfrihet på den ene siden og likestilling og ikke-diskriminering på den andre.

Les ogsåÅ stå for noe eller falle for alt.

Kunnskap og åpenhet

Bjurstrøm er ikke overrasket over at dette området skaper mye debatt.

– Religion og tro er så viktig for den enkelte, og så møter det en annen viktig menneskerettighet i likestilling. Det er klart at når man får brytninger på to sentrale rettigheter som er vernet av menneskerettighetene, blir det vanskelig. Det må vi anerkjenne, sier hun.

For LDO er det viktig at beslutningene i disse sakene tas på riktig grunnlag.

– Vi må være klar på at det er kunnskap og åpenhet som gjelder. Vi må aldri treffe beslutninger basert på fordommer eller inntrykk. Det er en av våre viktigste oppgaver å bidra til å skape en kunnskapsbasert debatt om spørsmål som opptar og er viktig for mange, sier Bjurstrøm.

– Ikke hierarki i rettigheter

LIKESTILTE RETTIGHETER: – Det er ikke hierarki i rettigheter, sier Iselin Huuse, jurist og fagansvarlig for religion og livssyn i LDO. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

I invitasjonen til et frokostmøte om likestilling og religionsfrihet stilte LDO følgende spørsmål: I hvilken grad skal religionen prege det likestilte samfunnet, og i hvilken grad skal det likestilte samfunnet prege religionsutøvelsen?

– Det er ikke først og fremst et rettslig spørsmål, men et spørsmål om hva slags samfunn vi vil ha. Men rettslig er det noen rammer, og debatter om hva slags samfunn vi vil ha, preger rettstilstanden, sier Iselin Huuse, jurist og fagansvarlig for religion og livssyn i LDO.

Huuse mener at religionsfriheten skal være vid, men forteller at det på dette området ofte er snakk om konflikt mellom rettigheter.

– På den ene siden skal man ivareta religionsutøvelsen og adgangen til å ha den overbevisningen man vil, men man skal også anerkjenne at likestilling og likeverd for alle er en grunnleggende rettighet. Det handler også om beskyttelse av verdighet og egenverdi, sier Huuse.

Hun er opptatt av at det ikke er et hierarki når det kommer til de ulike rettighetene.

– Vi må ikke tenke at for eksempel kjønn alltid står over religion eller motsatt. I utgangspunktet er dette likeverdige rettigheter som må avveies kokret fra sak til sak.

Mer veiledning

Antallet klagesaker til LDO som handler om religion og livssyn, har holdt seg stabilt de siste åtte årene.

– Vi behandler ikke veldig mange saker hvert år om dette temaet, sier Huuse.

Når det gjelder veiledningshenvendelser, har antallet saker derimot økt veldig.

– Fra 2014 til 2016 har det vært en dobling i antall henvendelser. Vi har ikke med dette grunnlag til å si at dobbelt så mange blir diskriminert på grunn av religion og livssyn, men vi kan tenke at det gir et utrykk for at når slike saker får stor medieoppmerksomhet og er hete debatt-tema, gjenspeiler det sakene vi får til ombudet, sier Huuse.

Bjurstrøm håper den nye rapporten bli brukt til å få kunnskap og til å illustrere hvor avveiningene ligger, men også for å vise at det ofte ordner seg ganske greit.

– Vi har hatt en økning i antall saker knyttet til trossamfunn og lovgivningen rundt det, men vi ser også at i de aller fleste tilfellene når vi går inn og veileder, går det greit. Når man ikke setter det på spissen, er åpen og ønsker å få ting til, får man det stort sett til, sier hun.

Fra 2018 skal ikke lenger LDO være lovhåndhever av likestillingsloven og diskrimineringslovene. Disse oppgavene flyttes da til en egen nemnd. KPK

Dette er den fjerde i en serie på seks artikler på sambåndet.no om religionens vilkår i dagens samfunn, nasjonalt og internasjonalt. De tidligere ble publisert henholdsvis 27., 28. og 29. juli. Kom gjerne med dine tanker i kommentarfeltet under

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Silje Kausland er ansatt som Ung-leder i ImF-Ung Midthordland, og dermed kan kretsleder Ole Andreas Wastvedt konsentrere seg helt om kretslederoppgavene.

17 kirkesamfunn og organisasjoner, ImF inkludert, har signert en erklæring om det to-kjønnsbaserte ekteskapet. De ber Storting og regjering om å verne foreldreretten og tros- og livssynsfriheten.

På flyet fikk Kristoffer Norbye idé til en sang som nå er blitt til musikkvideo. Regissør av videoen, Sofie Arnesen, håper den vil få flere til å ta et år på Bildøy Bibelskole.

OPPDATERT Medan kong Haakon personleg tok imot den først produserte bibel frå Gideon i Norge, hadde kronprinsparet ikkje høve til å ta imot Gideon for å få overrekt Bibelen som vart produsert til 90-årsjubileet i år.

– Kampen for rettferd er ein heilt nødvendig del av det kristne livet, meiner Sunniva Gylver.

Copyright © Sambåndet 2020