Sambåndet

Tirsdag 1. desember 2020
RSS

Må trolig flytte ferievognene

Etter alt å dømme vil det komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser må økes, men det skjer tidligst fra nyttår.

Skrevet av Petter Olsen BAKGRUNN den 17. juli 2017.

Fakta

Tidligere om brannkrav:

 

Tidslinje for Lyngdal bibelcamp:

1967: Den første bibelcampen

1970: Nytt sanitæranlegg, ny kiosk og servicebygg

1976: Utvidelse av servicebygg, informasjonen og butikken

1986/87: Lyngdal bibelcamp begynner med framleie av campingvogner

1995: Nytt informasjonsbygg og ny butikk

2001: Sommerstevne lagt til siste uken på bibelcampen

2007: Møtene ikke lenger i telt, men i den nye idrettshallen. Ny satsing på barne- og ungdomsarbeidet, med den første Kidzcamp og Ungdomscampen. Sørlandsbadet åpner og blir Bibelcampens nærmeste nabo. Programarbeidet overtatt av ImF sitt hovedkontor, mens driften ble ledet fra det selskapet som nå heter Lyngdal Bibelcamp Drift.

2012: Lyngdal Bibelcamp får egen nettside www.bibelcampen.no.

2013: Sommerstevne som var lagt til siste uken på bibelcampen blir lagt ned. Ny satsing på sang og musikk med forsangere og eget band for alle ukene på bibelcampen.

2016: Det første misjonsløpet på bibelcampen

2017: Bibelcampen feirer 50 år

Slik regelverket praktiseres i dag, skal det være tre meter mellom hver campingenhet med «spikertelt». En ny rapport om brannsikkerhet tyder på at dette avstandskravet minimum vil bli økt med én meter.

– En avstand på fire i stedet for tre meter vil kunne gi anslagsvis en til to minutter lengre tid til å rømme fra en brann i en tilstøtende campingenhet, oppsummerer Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i et oversendelsesbrev datert 5. mai i år til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Lave byggverk
Sambåndet har siden oktober 2013 fulgt saken om hvilke avstandskrav det skal være mellom boenheter på en campingplass. I byggteknisk forskrift (Tek) og veiledningen til denne er det fastslått et avstandskrav på åtte meter mellom det som regnes som «lave byggverk». Sakens kjerne har vært om såkalte spikertelt som omslutter campingvogner eller bobiler, er å regne som lave byggverk.

Høsten 2014 ble det gjort en endring i Tek som innebar at spikertelt som er isolert, skulle vurderes som lave byggverk med krav om åtte meters avstand til nabo. Dette førte til sterke reaksjoner fra næringen. Som sambåndet.no meldte i mars 2015, ble teksten derfor justert tilbake til det opprinnelige, noe som innebærer at en avstand på tre måter per i dag er akseptert også for isolerte spikertelt.

Rapport
Arbeidet med å vurdere avstandskravet fortsatte imidlertid. På oppdrag fra de to nevnte direktoratene har firmaet SP Fire Research AS gjort beregninger for å vise «hvilken teoretisk avstand som er nødvendig for å unngå antennelse av en tilstøtende enhet på grunn av strålevarme». Sambåndet har hentet ut rapporten via Offentlig elektronisk postjournal.

SP Fire Research har vurdert effekten av endring til fire, seks og åtte meters avstand. Alt etter blant annet type og mengde brannbart materiale det er snakk om, viser rapporten at en avstand på henholdsvis mer enn 4,1 meter og mer enn 5,1 meter er nødvendig for å unngå at en brann sprer seg til naboen. Da er det ikke tatt høyde for ugunstig vindretning. Dersom det er snakk om syntetiske tekstiler, viser regnestykkene at avstanden må økes til henholdsvis mer enn 6,9 meter eller mer enn 8,5 meter.

Fire meter
Før rapporten forelå hadde en arbeidsgruppe vurdert det slik at fire meter mellom camping-enhetene er forsvarlig. Sammen-slutningen av de europeiske brann-vernforeningene har anbefalt et slikt avstandskrav. Ifølge oversendelsesbrevet har også næringen stilt seg positiv til et krav på fire meter. Direktoratet for byggkvalitet skriver at rapporten vil bli brukt som «underlag for et eventuelt videre arbeid med nye regler i Tek (…) og danner videre grunnlag for konsekvensutredning og samfunnsøkonomisk analyse av endrede krav».

Planen var at et nytt regelverk skulle ha vært på plass fra 1. juli i år. Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet får Sambåndet opplyst at arbeidet er forsinket, og at nye regler tidligst vil tre i kraft fra årsskiftet, muligens ikke før 1. juli 2018. Det er i dag tre meter mellom fastliggerne på Bibelcampen.

 

 

6 Comments »

 • 1

  Tomt 47 LBC

  19.07.2017, kl. 11:34

  Artikkelen er ei god utgreiing om nytt regelverk, men er så generell at ho ikkje gjev konkret svar på kva dette vil bety for vår campingplass, LBC: ikkje alle heilårscamparar ligg så tett som dagens minimumsgrensen på tre meter, ikkje alle med heilårsplass har «spikertelt», og artikkelen seier heller ikkje noko om kva avstandsregelen vil verta for alle dei som gjester LBC i løpet av sommaren.

  Ved å vurdera dei konkrete forholda på LBC kan den dramatiske overskrifta me møtte midt i ferien: «.. må trolig flytte…» kanskje koka ned til noko mindre dramatisk?

  Svar
  • 1.1

   Petter Olsen

   19.07.2017, kl. 14:12

   Hei, Tomt 47 LBC, og takk for respons (redaksjonen kjenner identiteten til innsendaren)!

   Sambåndet skreiv første gang om denne saka 28. oktober 2013 (sjå lenker i faktaboks/»Relaterte saker» over), då på grunnlag av eit branntilsyn som hadde vore 10. september samme år. I rapporten, som redaksjonen henta ut frå det lokale brannvesenet, blei følgjande avvik konstatert: «Campingplassen oppfyller ikke krav til avstand mellom camping-/boenheter.»

   Me kan altså slå fast at det ikkje er noko tvil om at denne problematikken (av generell karakter) òg gjeld for LBC.

   1. Du peikar på at «ikkje alle heilårscamparar ligg så tett som dagens minimumsgrense på tre meter.» Til dette er det ikkje anna å seie enn at det i tilfelle er veldig bra! Så er spørsmålet om desse då ligg minimum fire meter frå naboen.

   2. Du peikar på at «ikkje alle med heilårsplass har «spikertelt». Til dette kan ein òg, frå eit brannteknisk synspunkt, svara «veldig bra»! Nye reglar vil etter alt å døme ikkje «ramma» desse.

   3. Du peikar på at artikkelen ikkje «seier (…) noko om kva avstandsregelen vil verta for alle dei som gjestar LBC i løpet av sommaren.» Eg tolkar dette til å bety camparar i bobil eller vogn som ikke har spikertelt.

   Den regelen som kan bli endra, gjeld for «campingvogn, bobil eller telt og lignende med tilhørende fortelt, terrasser, levegger mv.» (mi utheving). Bjarne Kjetilstad, som var driftsleiar ved LBC i 2013, uttalte i den nemnde artikkelen at «målet er å bevare mest mulig av den åpne plassen som er satt av til sommervogner. Her vil avstandskravet fortsatt være uendret på tre meter.»

   Grunnen til at dette blei ei sak, er at brannvesenet sette på spissen ei fortolking som Kommunal- og regionaldepartementet kom med i november 2010, om at campingeiningar med «spikertelt» og som har preg av å vera permanent plassert, blir sett på som «byggverk». Då skal det, i tråd med byggteknisk forskrift, vera heile åtte meter avstand mellom einingane.

   Då campingplasseigarar landet rundt peika på at dette ville få store konsekvensar, roa styresmaktene brannvesenet ned, men innleia samstundes eit arbeid for å sjå nærare på dette. Planen var at ny byggteknisk forskrift skulle ta til å gjelda frå 1. juli i år, men dette er no utsett eit halvt eller heilt år. Den rapporten Sambåndet skriv om i artikkelen over, er ein del av dette arbeidet. Med den kunnskapen Sambåndet etter kvart har fått om denne saka, tok eg meg den fridom – under vignetten BAKGRUNN – til å vurdera rapporten slik at det etter alt å døme vil koma ei skjerping av kravet til avstand mellom einingar som har «spikertelt».

   4. Går overskrifta «Må trolig flytte ferievogner» for langt? Etter å ha lese rapporten som artikkelen over tek utgangspunkt i, er det mi vurdering at overskrifta har dekning i artikkelen. Faktisk er det slik at Bjarne Kjetilstand allereie i den første artikkelen i Sambåndet om saka, altså oktober 2013, gjorde det klart at slik flytting av fastliggjarar kunne (mi utheving) bli ein konsekvens. Overskrifta seier ikkje noko meir enn det, og eg meiner altså at dette noe er endå meir sannsynleg. Eit alternativ er brannskilleveggjer.

   5. At me skriv om dette no – «midt i ferien» – har to grunnar. Me legg sjølvsagt ikkje skjul på at me rekna med at saka ville vekkje ekstra interesse i sesongen på LBC. Den andre grunnen er at rapporten som er omtalt i saka over, blei journalført i Offentleg elektronisk postjournal i første del av juni i år.

   Det meste av det eg har svara over, går fram av den første artikkelen me skreiv om denne saka (sjå lenke over). Dette er etter kvart vorte ei sak med mange sider. Om me skulle gjenta alt i kvar einaste artikkel, vil det verta altfor langt. Difor bruker me lenker og faktaboksar og legg til rette for at det kjem opp «Relaterte saker».

   Eg vonar dette svarar på spørsmåla og takkar igjen for merksemda. Ha ein fortsatt god LBC-sommar! vidare!

   Svar
 • 2

  Tomt 47 LBC

  20.07.2017, kl. 10:23

  Takk for god og utfyllande utgreiing! For meg står det att eitt uklart punkt i lys av det som er sitert over:
  Utgreiinga kan lesast som om firemetersregelen ikkje berre skal gjelda mellom bueiningane, slik som vogn/telt/bubil/fortelt/spikertelt, men også mellom det som redaktøren har utheva: permanente plattingar og leveggar. Dersom dette er rett, vil då kravet på fire meter føra til at det skal vera ei firemeters buffersone med gras utan noko brennbart treverk ( og parkerte bilar?) (ref. den nevnte store åpne plassen for sommarcamping) rundt kvar tomt?

  Dersom dette er korrekt vil dei nødvendige endringane for dei fastbuande verta straks mykje meir omfattande…

  Svar
  • 2.1

   Petter Olsen

   21.07.2017, kl. 13:46

   Hei igjen!

   Svaret på dette er det nok til sjuande og sist berre aktuelle direktorat og departement som har. Ein må rekna med at dette vil gå fram av den nye byggtekniske forskrifta som skal koma.

   Svar
 • 3

  Arild Øglend

  06.05.2018, kl. 00:09

  Hei. Noe nytt om når de nye reglene kommer?

  Svar
  • 3.1

   Petter Olsen

   05.09.2018, kl. 13:21

   Hei, Arild Øglend, og takk for interessen!

   Først nå er det gang i saken igjen. Redaksjonen jobber med en nyhetssak – trolig til septembernummeret 2018.

   Svar

Skriv et svar til Arild Øglend

Ikke alle indremisjonskretser driver farge- og jernvarehandel, men det gjør ImF Sunnmøre. Første driftsår i indremisjonens tjeneste ga solid resultatoppgang for Johan R. Sunde AS.

ImF Rogaland har startet en aksjon på Facebook hvor de oppfordrer folk til å invitere eller gå på besøk til en familie eller enkeltpersoner i løpet av desember.

Økt ensomhet blant studentene samtidig som akademiske resultater forbedret seg. Det er to stikkord for hvordan pandemien så langt har påvirket fire kristne høgskoler.

Møre ungdomsskule har utvidet og skiftet navn til Møre barne- og ungdomsskule Ålesund. Avdelingsleder for det nye barnetrinnet er fornøyd med åpningen.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon har tilpasset seg de nye koronarestriksjonene og endret navn og innhold på den årlige julemessa.

Copyright © Sambåndet 2020