Sambåndet

Tirsdag 20. oktober 2020
RSS
FORNØYD MED ØKNING: Daglig leder i K-stud, Hege Irene Fossum, er godt fornøyd med en økning på 4,3 prosent i antall kurstimer. Nå øker K-stud satsene for opplæringstilskudd. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Meir pengar å henta til kurs og opplæring

Aldri før har Kristelig Studieforbund delt ut så mykje pengar til kristen opplæring og kursverksemd som i fjor. No aukar dei satsane.

Skrevet av Ingunn Marie Ruud, KPK den 2. mars 2017.

REKORDBELØP TIL OPPLÆRING: K-stud delte i 2016 ut hele 11, 5 millioner til kurs og opplææring i kristne organisasjoner og trossamfunn. Bildet er fra et kurs i demokrati under Lagets generalforsamling. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Kristeleg Studieforbund (K-stud) delte i 2016 ut over 11,5 millionar kroner i opplæringstilskot til kristne organisasjonar og kyrkjesamfunn. Det er ein auke på drygt 1,8 millionar kroner i høve til året før.

– Det er rekord, og det var ei langt større auke frå 2015 til 2016 enn den årlege auken har vore dei siste fem åra, seier dagleg leiar i K-stud, Hege Irene Fossum.

Fossum fortel at auken har samanheng med auka kursverksemd over tid, som har gitt større utteljing i statspengar. Frå 2015 til 2016 auka kursverksemda 4,3 prosent, noko som er tilsvarande nesten 6000 kurstimar.

– Vi ser ein god auke i aktivitet hos fleire av medlemsorganisasjonane våre, seier Fossum.

Aukar satsane

No aukar K-stud satsane slik at organisasjonar og kyrkjesamfunn får fleire kroner per kurstime.

– Det gjer vi fordi vi har som mål å stadig kunne yte mest mogleg tilskot til medlemene og for å stimulere til auka aktivitet. Vi har ein økonomisk situasjon no som gjer dette mogeleg.

Alle pengane som K-stud fordeler, er statstilskot dei har fått over statsbudsjettet.

– Vi har auka i timetal i mange år, noko som på sikt gir utteljing i auka del av potten over statsbudsjettet. Vi har derfor fått ein god auke i offentlege pengar for 2017, som gjer at vi har høve til å auke tilskotssatsane.

Kurs får i 2017 100 kr. pr. time, og grupper får 73 kr. pr. time.

– Vi er glad for å kunne auke satsane og håper det kan stimulere til enda meir opplæring, seier Fossum.

Pinserørsla på topp

Målt i tal kurs og tal kurstimar er det Pinsebevegelsen som toppar statistikken til K-stud. Det er enkeltkyrkjelydane og Evangeliesenteret sjølv som søkjer stønad gjennom K-stud til ulike kurs og konfirmantundervising.

– Det er klart det er eit godt bidrag. Høvet til å få støtte til kurs som tilfredsstiller dei krava K-stud set, gjer det enklare å drive systematisk gjennomføring av organisert undervising, seier administrasjonsleiar i Pinsebevegelsen, Jan Eilert Aakre.

Han har ikkje oversikt over innhaldet i dei 1083 kursa Pinsebevegelsen fekk stønad til i 2016 – då søknader ikkje blir sendt ut frå sentralt hald, men han seier det i hovudsak dreiar seg om konfirmantundervising, song, musikk og tematikk-undervising av kortare eller meir langvarig art.

Pinserørsla har i K-stud sin statistikk ein auke på 3 prosent i tal kurstimar i 2016.

– Der trur eg K-stud har gjort ein god jobb i å synleggjere det tilbodet dei har, seier Aakre.

– Enkelt å søkje støtte

Kurs og opplæring som får stønad gjennom K-Stud, må tilfredsstille visse krav som blant anna godkjent studieplan, mengde kurstimar og innrapportering.

– Etter at vi innførte den elektroniske søknadsportalen har vi blitt kvitt ein del mytar om at det er komplisert å søkje støtte, og fleire organisasjonar ser at det er enklare enn dei trudde, seier Fossum.

K-stud er eit ideelt, demokratisk og offentleg godkjent studieforbund. Medlemene er kristne trussamfunn, ideelle organisasjonar og institusjonar.

– Dei aller fleste store trussamfunn i Noreg er med hos oss, og mange felleskyrkjelege organisasjonar samt ein del mindre trussamfunn, fortel Fossum.

Arbeidet blir drive i tråd med vaksenopplæringslova og blir finansiert med medlemskontingent og løyvingar frå Kunnskapsdepartementet.

– All stønaden som gis til kurs og opplæring, er offentlege pengar. Medlemskontingentane går med til drift av organisasjonen, seier Fossum.

Integrering og utanforskap

Tala frå K-stud viser også ein auke på 8,5 prosent i norskkurs for innvandrarar i fjor.

– Styresmaktene har utfordra oss i studieforbunda på å jobbe med integrering og utanforskap, og vi ser òg at medlemene våre i større og større grad tenkjer i den retninga, seier Fossum.

Ho har også lagt merke til at det stadig er fleire namn på deltakarlistene til ordinære kurs som ikkje har norsk opphav.

– Det er veldig gledeleg at medlemene våre er med og hjelper til medintegrering i lokalsamfunnet ved å ha med seg personar med ulik bakgrunn, seier Fossum, men legg til at utanforskap handlar om meir enn integrering av innvandrarar.

– Det handlar òg om funksjonshemma og menneske som er einsame. Det er eit tema vi set på dagsorden på årsmøtet i år, seier ho.

I tillegg til ordinært opplæringstilskot deler K-stud også ut tilretteleggingstilskot for dei som ønskjer å leggje til rette for at folk som gjerne fell utanfor, kan bli med på kurs. I fjor blei det delt ut 460 000 til dette formålet, noko som er nesten 300 000 meir enn året før.

– Nesten dobbelt så mange arrangørar søkte om tilretteleggingstilskot i 2016. Vi har jobba aktivt for å gjere denne ordninga meir kjend, seier Fossum. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

På flyet fikk Kristoffer Norbye idé til en sang som nå er blitt til musikkvideo. Regissør av videoen, Sofie Arnesen, håper den vil få flere til å ta et år på Bildøy Bibelskole.

OPPDATERT Medan kong Haakon personleg tok imot den først produserte bibel frå Gideon i Norge, hadde kronprinsparet ikkje høve til å ta imot Gideon for å få overrekt Bibelen som vart produsert til 90-årsjubileet i år.

– Kampen for rettferd er ein heilt nødvendig del av det kristne livet, meiner Sunniva Gylver.

Av og til kjem folk på besøk som ein hugsar lenge. Slik var det då forkynnar Edvard Foss nyleg tok turen til Sunnmøre.

STATSBUDSJETTET Ti studieforbund mister til sammen ni millioner kroner i statstilskudd etter at de ble flyttet fra Kunnskaps- til Kulturdepartementet. Kristelig studieforbund er blant disse.

Copyright © Sambåndet 2020